Състояние на геомагнитното поле за България 21.01.2019

Оценъчни локални К - индекси

K - indices
  00-03UT 03-06UT 06-09UT 09-12UT 12-15UT 15-18UT 18-21UT 21-24UT
19.01 01 00 02 00 01 02 00 02
20.01 01 00 01 00 00 00 01 00
21.01 00 00 03 02        

Геомагнитното поле е векторно поле, което може да се представи чрез своя интензитет (F) и две ъглови компоненти (D и I) или чрез други три линейно независими компоненти (напр. X, Y, Z).
На фигурата са показани моментните стойности на елементите на Земното магнитно поле, регистрирани непрекъснато в Националната геомагнитна обсерватория Панагюрище: тотален интензитет F [nT], хоризонтална компонента H [nT], деклинация D ['], вертикална компонента Z [nT], контролна стойност delta F (Fизч.- Fизм.) [nT].
Хоризонталната компонента на Земното магнитно поле е вектор, успореден на земната повърхност, с посока магнитния север. Деклинацията е ъгъла, между географския и магнитния север, а вертикалната компонента е вектор, перпендикулярен на земната повърхност, с положителна посока - надолу.
На графиката са показани вариациите на елементите за последните 24 ч. Времето се отчита по Greenwich Mean Time. Показаните стойности представляват некоригираните измерени данни. Понякога е възможно е да се получат грешки от изкуствени смущения, които се коригират след специална обработка на завършена серия от данни.

Детайли на компонентите на магнитното поле днес

Компонентата F е тотален интезитет, в нанотесли [nT]

F total

Деклинацията D е ъгъл между географския и магнитния полюс в ъглови минути ['].

declination

Компонентата H е хоризонтален интензитет в нанотесли [nT]

H [nT]

Компонентата Z е вертикален интензитет в нанотесли [nT] (насочена надолу).

Z, [nT]

Във всяка точка от земната повърхност и околоземното пространство векторът на геомагнитното поле (ГМП), като функция на времето се дели условно на две части: “постоянна”, дължаща се на източници, намиращи се във вътрешността на Земята и “променлива”, имаща извънземен произход. Характерна особеност на вектора на ГМП са непрекъснатите изменения (вариации) на големината и посоката му не само във времето, но и в пространството. Вариациите във времето се регистрират непрекъснато във около 150 постоянно действащи Геомагнитни обсерватории, една от които е геомагнитна обсерватория – Панагюрище.

Още информация...